مركز بين المللى حقوق بشر (ICHR) نوروز۱۴۰۱ را مبارک باد ميگوید. و سال نو را با پیام صلح، امنیت، آزادی، انسانیت و کاهش نقض حقوق_بشر درسراسر جهان گرامی میدارد.

و از سراسر جهان میخواهد که در این زمان چشمان خود را بر روی کودکان ، جوانان ، مردان و زنانی که مورد آزار و اذیت ، آزار و شکنجه ، زندان ،مجازات اعدام  قرار گرفته اند، نبندیم و در راه اجرای حقوق بشر، حق زندگی، حق آزادی بیان باستیم.

و از همه‌گان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جامعه بین الملل میخواهیم که به صورت مشترک شکایت نامه علنی علیه جنایات متوالی دولت ایران انتشارکنند و مجرمان را در دادگاه عالی جناهی سازمان ملل محکوم کنند.

و همچنین به شدت از اعضای دولت سازمان ملل و اتحادیه اروپا می خواهد که با دولتهایی که از مجازات اعدام استفاده می کنند بدون توجه به زندگیانسانها برخورد جدی کنند.  و اقدامات جدی برای لغو کلیه احکام اعدام از جمله محکومیت متهمان در دادگاه عالی کیفری بین المللی و اجرای عدالت انجامدهند.

ما همچنین از همه می خواهیم که در سال جدید عشق و محبت را گسترش دهند و از کودکان خیابان، کار و افراد بی خانمان به ویژه در این اوقات سختشیوع همه گیر ویروس کرونا، مراقبت کنند.

ICHR در آغاز سال ۱۴۰۱ ایرانی جهان را به تعهد در مورد پایان دادن به خشونت، اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان، اقلیت ها، کودکان، دین، ​​ ایدئولوژی، و کاهش رنج های انسان و ارتقا کرامت انسانی در سطح جهانی، دعوت می کند.