مرکز بین المللی حقوق بشر (ICHR) از این موفقیت بزرگ در راه دادخواهی که دادگاه عالی ایالت انتاریوی کانادا به ریایت قاضی ادوارد بلوبابا شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی و سپاه را عامدانه و تروریستی دانست، بسیار خرسند میباشد.

ما از روز اول به عمدی و تروریستی بودن این حرکت کاملا ضد بشری توسط رژیم باور داشتیم و بر همین مبنا شکایت کردیم و تا آخر در کنار خانوادههاخواهیم ماند.

حکم سرنگونی پرواز 752 توسط ایران به عنوان یک اقدام تروریستی پیام واضحی را به کانادا ارسال می کند که تمام اقدامات سیاسی پشت صحنهرامتوقف کند و عملیات مستحکم برای عدالت و پاسخگویی با ارایه پرونده به دادگاه کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، انجام دهد.

امروز بیش از 15 ماه از این اقدام  غیرانسانی توسط سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به دستور خامنه ای میگزرد، و پس از آخرین موضع ایران که واضحانه یک تکنیک سرپوشانی بود، موضع اوکراین که این حرکت وحشتناک را یک اقدام عمدی اعلام کرد، و روز در تاریخ ثبت شده ای ۲۱ مه۲۰۲۱کهدادگاه عالی انتاریو در اقدامی بی‌سابقه حمله به پرواز ps752 را اقدامی عمدی و تروریستی دانست.

همچنان تا امروز دولت کانادا هیچگونه اقدام جدی برای عدالت و پاسخگویی بر نداشته است و گوش خود را بر روی فریاد و خواستار خانواده‌ایقربانیانبسته است.

نحوه رفتار دولت کانادا همه نشانگر این است که به دلیل بازیهای سیاسی عدالت دارد پایمال می‌شود و کانادا نمی خواهد برای 55 شهروند خویش که بهدستور رژیم ایران بهقتل رسیده اند  گام های جدی بردارد.

«دولت کانادا باید فریاد خانواده قربانیان را مورد توجه قرار دهد و در پیگرد عدالت بلافاصله یک تیم حقوقی مستقل برای پرواز PS752 ایجاد کند، بجای واکنش بسیار ضعیفی که تا به امروز داشته. و در عمل اقدامات مستحکمی برای قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی و قرار دادن تحریم هایمگنتسکی برپنجاهشصت مقام ایرانی، و اجراع هرچه سریع تر پرونده به دادگاه بین المللی کیفری و شورای امنیت سازمان ملل، از جمله اقداماتی استکه درهمبستگی با شهروندان خویش میبایست انجام دهدخواسته؛ خانواده قربانیان پرواز۷۵۲.

مرکز(ICHR) در ادامه مبارزه و حمایت از خانواده ها برای اجرای عدالت، از دولت کانادا قاطعانه می خواهد که حکم دادگاه عالی انتاریو را در مورد شلیک عمدی و تروریستی موشک توسط سپاه به هواپیمای مسافربری را مورد توجه قرار دهد و اقدام جدی در جستجوی عدالت در شفافیت کامل برایپاسخگوکردن رژیم برای قتل سرنشینان پرواز PS۷۵۲ بردارد.

مرکز ICHR همچنین از دولت کانادا با قوا کامل می خواهد با ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی کیفری و شورای امنیت سازمان ملل اقدام محکم برایتحقق عدالت برای خانواده های قربانیان و محکوم کردن دولت ایران، در عمل انجام دهد. و از بازیهای سیاسی و به اصطلاح محتاطانه خودداری کند.