‏ICHR; قوانين نقض آميز به حقوق بشر زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران  باید لغو شود

ICHR در راستای دستیابی زنان به هویت انسانی، آزاد و برابر همه‌ای پدیدههای زن ستیز چون قوانین مردسالار، ونظامهای مبتنی بر دید کالائی به زن رابه شدت محکوم می‌کند و با قاطعیت برای رهای زنان از قوانین زن ستیز فعالیت میکند.

دولت ایران باید تمام قوانین مذهبی و مردسالاری را از قانون اساسی لغو کند

۱لغو کامل حجاب اجباری

۲لغو کامل تفکیک جنسیتی در همه سطوح جامعه از وسائل نقلیه تا مدارس و دانشگاهها.

۳برابری بی قید و شرط زن و مرد در سطح حقوق فردی و اجتماعی، در سطح فعالیتهای سیاسی، اداری، اقتصادی و قضائی هم در انتخابات و هم درواگذاری پست و مقام، شرایط تحصیلی برابر، مشاغل و همه قوانین کار و بیمه اجتماعی و نیز مزد برابر برای کار مشابه با ملاحظات قانونی دوران بارداریو زایمان زنان.

۴برابری کامل در قوانین خانواده اعم از برابری در سرپرستی و مدیریت همه امور مربوط به کار خانگی، فرزندان، دارائی ها و دیگر اموری که بصورتمشترک به زن و مرد مربوط می شود. لغو کامل همه امتیازاتی که تحت عنوان سرپرست به مرد داده شده.

۵برخورداری از حق برابر برای طلاق و حضانت کودکان در صورت جدائی برای زن و مرد.

۶لغو قانون چند همسری و نیز صیغه نه فقط برای مردان متاهل، بلکه لغو کلی قانون صیغه در هر سطحی.

۷اعمال مجازات قانونی برای هر نوع اعمال خشونت، آزارجسمی و روانی، تحقیر و اعمال محدودیت بر زنان در هر زمینه ای و بنا به هر دلیلی اعم ازمذهبی، سنتی، مردسالار و ناموسی.

زمان آن رسیده است که دولت ایران زن را به عنوان یک انسان با هویت مستقل و آزاد بر تصمیم گیری بر نحوه پوشش، سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی،فردی و شخصی به رسمیت بشناسد.

ICHR در همدلی و همکاری کامل در راستای لغو قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه برابر و عاری از هرگونه خشونت علیه زنان باقاطعیت مبارزه میکند و دولت ایران را برای قوانین زن ستیز و نقض شدید حقوق بشر زنان محکوم می‌کند.