ICHR به شدت خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آتنا از دولت ایران است.

« تصویر اول از آتنای عزیزم بعد از ۱۶ ماه بازداشت یا زندان ، وقتی با وثیقه آزاد شده بود.

از زندان اوین به سمت منزل در حرکت بودیم آتنای من بی اختیار اشک می ریخت .

تصویر دوم پس از حدود هشت ماه که با وثیقه آزاد بود مامورین به منزل ما هجوم آوردند برای بازداشت آتنا و آتنای عزیزم در حال جمع آوری لوازم خودبرای رفتن به اوین است.

دخترم رفت و هنوزم که هنوزه برنگشته .

ما مانده ایم با ی دنیا دلتنگی

این از همان کرامات جمهوری اسلامی است که به ما وعده داده بودند

فراخوان شیرزنان مبارزه و آزادیخواه در برابر سركوب ها سكوت نكنيم و در حد توان خود فریاد بزنیم نه به زور، نه ظلم، نه به تهديد، نه به زندان و نه بهسركوبگرايى.

اين زنان شجاع همچو نسرين ستوده، آتنا، ياسمن، مژگان زنانى هستند كه به جرم اعتراض صلح آميز به حجاب اجبارى و به جرم گل دادن در روز جهانىزن به زنان ايران و نه گفتن به خشونت و اعدام، در زندان هستند. و امروز ما بايد صداى آزادى آنها باشيم به كمپين #جهان_نارنجی بپيونديم و با خشونتعليه زنان مبارزه كنيم.

ICHR با قاطعيت به دولت ايران ميگويد كه بايد تمام مدافعان حقوق بشر و زندانيان سياسي و عقيدتى را فورا و بدون قيد و شرط آزاد كند.